Veiligheid en Kwaliteit

Veiligheid

Het gebruik van Rhizopon producten brengt, zoals voor alle in te zetten middelen geldt, risico's voor mens, dier en milieu mee. Dit kan alleen beheersbaar gehouden worden, wanneer de gebruiksvoorschriften en overige aanwijzingen op het product etiket worden opgevolgd door de toepasser.

De etiketten van de toegelaten Rhizopon producten zijn bevestigd op de verpakkingen. Of het correcte label zich op de verpakking bevindt, is te checken aan de hand van het W-nummer, welke in de buurt van het toelatingsnummer vermeld staat op het etiket. In de Toelatingendatabank op de Ctgb site kunt u zoeken op toelatingsnummer en bij 'Actuele Gebruiksvoorschriften' zien welke code van toepassing is. Wanneer geen W-nummer vermeld staat, is het originele etiket nog steeds geldig. Om te controleren of u de laatste versie van het etiket heeft, kunt u ook de etiketten op deze website aanklikken. Dit etiket vervangt niet de oude versie van het etiket. Voor het toepassingsgebied van de toegelaten producten in België kunt u de besluiten in Fytoweb raadplegen. Wanneer vervanging van het etiket noodzakelijk blijkt, kunt u het beste contact opnemen met uw leverancier.

Daarnaast is het van groot belang om het veiligheidsinformatieblad (VIB) van het product te raadplegen. Hierin staat nuttige informatie over de eigenschappen en de risico's van het middel en de werkzame stof, welke persoonlijke beschermingsmaatregelen er getroffen moeten worden bij gebruik, wat te doen bij calamiteiten als brand en ongevallen en op welke wijze het middel vervoerd, opgeslagen en verwerkt moet worden. De veiligheidsinformatiebladen kunt u downloaden van deze webpagina.

 

Kwaliteit

De productie van de Rhizopon groeiregulatoren gebeurt uiterst zorgvuldig. Van iedere productie wordt een monster genomen en door een onafhankelijk gecertificeerde laboratorium op kwaliteit en identiteit gecontroleerd. Alle producten zijn voorzien van een uniek batchnummer op de verpakking. Dit nummer correspondeert met een analyse uitgevoerd door het gecertificeerde laboratorium, welke gerapporteerd wordt in een analysecertificaat afgegeven op de in het certificaat vermelde datum. Hierdoor kunnen we garanderen dat het product binnen onze  specificaties valt en traceren wanneer het product is gemaakt.